Hồ sơ, thủ tục tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023)

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố các tài liệu, mẫu văn bản phục vụ công tác đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III (nhiệm kỳ 2018-2023) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018cụ thể như sau:

1. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;

2. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát;

3. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông để ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị;

4. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông để ứng cử thành viên vào Ban kiểm soát;

5. Mẫu sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TCTW-98).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay