Hồ sơ và chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố chương trình đại hội và các tài liệu dự kiến phục vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

1. Chương trình đại hội;

2. Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu;

3. Tờ trình thông qua quy chế làm việc của Đại hội;

4. Tờ trình thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

5. Tờ trình nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III;

6. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa III;

7. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị khóa III;

8. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát khóa III;

9. Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ

11. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

12. Thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

13. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;

14. Biên bản họp (dự thảo) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

15. Nghị quyết (dự thảo) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay