Thông báo điều chỉnh thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân xin công bố toàn văn bản Thông báo điều chỉnh thông tin trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 cụ thể như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0942.443.000

Liên Hệ Cảng Vận Tải

Gọi ngay